Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest PHU Posejdon z siedzibą w Koninie, 3 Maja 54a, 62-500 Konin, REGON 310283185, NIP 6651104525.

2. Inspektor Ochrony Danych  Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.

3. Cele i podstawy przetwarzania  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Okres przechowywania danych  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi maksymalnie 11 lat od końca roku, w którym umowa ustała.

5. Prawa osób, których dane dotyczą  Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu

W celu realizacji tych powyższych uprawnień możesz skontaktować się z Administratorem wysyłając list polecony na adres: PHU Posejdon z siedzibą w Koninie, 3 Maja 54a, 62-500 Konin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres posejdon.konin@gmail.com

6. Informacja o wymogu podania danych  Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

7. Odbiorcy danych  Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

 

logo
 
Jesteśmy na Google+
Google+